Algemene voorwaarden

  • Deze algemene voorwaarden gelden voor diensten geleverd door KV TAX, haar vennoten en personeelsleden;
  • KV TAX is niet aansprakelijk voor de prestaties geleverd door derden, waarop beroep werd gedaan door KV TAX;
  • Onze kosten zijn exclusief administratie en secretariaatskosten deze worden geraamd op 5% het ereloon en exclusief 21% BTW;
  • De facturen van KV TAX zijn betaalbaar binnen 10 dagen na ontvangst. Indien de client niet akkoord is met de facturatie dient hij deze binnen 10 dagen schriftelijk te protesteren. Vanaf de vervaldag zijn er nalatigheidsinteresten verschuldigd, berekend aan de wettelijke rentevoet;
  • Beide partijen kunnen op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen mits een schriftelijk kennisgeving aan de andere partij. KV TAX zal de slotfactuur opmaken en de nodige stukken voor de overdracht bezorgen aan de client.
  • Het Belgisch recht is van toepassing. Partijen zullen ernaar streven hun eventuele geschillen in der minne te regelen. Alvorens een gerechtelijke procedure aan te vatten, laten zij de zaak bij voorkeur oproepen tot minnelijke schikking voor de rechtbank of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van Advocaten. Enkel de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd, onverminderd het recht voor KV TAX om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de cliënt;